NGƯỜI XỨ ĐOÀI » THÀNH QUÈN – CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ NGÀN NĂM TRƯỚC