NGƯỜI XỨ ĐOÀI » HẠNH NHÂN TỬU THOÁT NIỀM TĂNG- TỤC